Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN NORMA HANDELSONDERNEMING

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze leveringsvoorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Norma Handelsonderneming: de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Soesterberg, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 31012539.

2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Norma Handelsonderneming een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Overeenkomst: iedere tussen Norma Handelsonderneming en de koper tot stand gekomen overeenkomst waarmee Norma Handelsonderneming zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van producten tegen de tussen partijen overeengekomen prijs.

4. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door of namens Norma Handelsonderneming aan de koper te leveren zaken, waaronder begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificatie van de koper vervaardigde of bewerkte bedrijfskleding, veiligheidsartikelen zoals veiligheidsschoenen en helmen, alsmede reinigings- en hulpmiddelen en overige zaken.

5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Norma Handelsonderneming en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Norma Handelsonderneming vrijblijvend.

2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Norma Handelsonderneming, binden hem niet.

3. Aan een aanbod van Norma Handelsonderneming dat gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen.

4. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgorders. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze leveringsvoorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgorders zonder dat Norma Handelsonderneming gehouden is deze leveringsvoorwaarden steeds opnieuw ter hand te stellen.

5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de order van de koper door Norma Handelsonderneming is bevestigd, dan wel door aanvaarding door de koper van een door Norma Handelsonderneming schriftelijk uitgebracht aanbod. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Norma Handelsonderneming, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Norma Handelsonderneming anders aangeeft. In geval de order middels de webwinkel van Norma Handelsonderneming wordt geplaatst, komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Norma Handelsonderneming de order langs elektronische weg heeft bevestigd.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Norma Handelsonderneming nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN, DERDEN EN TOLERANTIES

1. Norma Handelsonderneming spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Norma Handelsonderneming treedt niet eerder in dan nadat de koper Norma Handelsonderneming schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Norma Handelsonderneming de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien Norma Handelsonderneming voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Norma Handelsonderneming deze gegevens heeft ontvangen.

3. Norma Handelsonderneming is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

4. Vermelde en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren en maten. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel enige compensatie of schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE KOPER TE BEWERKEN OF TE VERVAARDIGEN PRODUCTEN

1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van volgens specificatie van de koper tot stand te brengen of te bewerken producten, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden.

2. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst benodigd is, is de koper, al dan niet op verlangen van Norma Handelsonderneming, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de order is vereist, alle informatie aan Norma Handelsonderneming ter beschikking te stellen, op de door Norma Handelsonderneming voorgeschreven wijze. Indien Norma Handelsonderneming voor het verstrekken van specificaties door de koper aanleverinstructies verstrekt, dient de koper deze instructies strikt in acht te nemen. Voorts dient de koper Norma Handelsonderneming steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De koper neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

3. In het aanbod, de overeenkomst en/of in conceptontwerpen vermelde eigenschappen van volgens specificatie van de koper te bewerken of te vervaardigen producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt, alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten, waaronder kleuren en maten welke voor de koper redelijkerwijs niet bezwarend zijn en door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

4. Geleverde eindontwerpen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de koper geaccordeerde conceptontwerpen of bij gebreke van conceptontwerpen, de door de koper verstrekte opdrachtspecificaties.

5. Indien de koper zijn verplichtingen uit lid 2 van dit artikel, niet tijdig of deugdelijk nakomt, is Norma Handelsonderneming, onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en alle daaruit voortvloeiende vertragingsschade voor rekening van de koper te brengen.

 

ARTIKEL 6. | LEVERING

1. Partijen kunnen een afnamegarantie overeenkomen. De afnamegarantie verbindt de koper, conform hetgeen daartoe uitdrukkelijk is overeengekomen, tot het gedurende een bepaalde periode meerdere malen afnemen van producten. Indien de koper zijn afnameverplichting niet of niet tijdig nakomt, komen alle gehanteerde combinatiekortingen die op de desbetreffende afnamegarantie betrekking hebben te vervallen.

2. In geval bezorging van de producten is overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. Indien de koper geen specifiek afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

3. Norma Handelsonderneming bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en verpakking van de producten.

4. Norma Handelsonderneming behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.

5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

 

 

6. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- of leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.

7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Norma Handelsonderneming de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs.

8. In het geval dat de koper afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten af te halen c.q. in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Norma Handelsonderneming mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Norma Handelsonderneming is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.

9. Indien Norma Handelsonderneming bij toepassing van de leden 7 en 8 van dit artikel redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES

1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Norma Handelsonderneming.

2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Norma Handelsonderneming.

3. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Norma Handelsonderneming uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.

4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper nimmer op.

 

ARTIKEL 8. | GARANTIE

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen.

2. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Norma Handelsonderneming, dan wel diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Norma Handelsonderneming en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met voorafgaande toestemming van Norma Handelsonderneming zijn uitgevoerd.

3. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. Norma Handelsonderneming streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet.

4. Om zijn eventuele aanspraak op garantie geldig te maken dient de koper binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.2 bij Norma Handelsonderneming ter zake te reclameren.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. Norma Handelsonderneming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt eveneens begrepen de omstandigheid dat Norma Handelsonderneming door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is de producten (tijdig) te leveren.

2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van partijen uit de overeenkomst opgeschort.

3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, dan wel de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4. Indien Norma Handelsonderneming bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

 

 

5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Norma Handelsonderneming is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Norma Handelsonderneming ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Norma Handelsonderneming gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3. Voorts is Norma Handelsonderneming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Norma Handelsonderneming op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Norma Handelsonderneming ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien Norma Handelsonderneming de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | KOSTEN, PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Indien bezorging is overeengekomen, geschiedt levering franco bij orders vanaf 150,- (excl. btw en overige kosten). Bij overige orders komen de verzend- en bezorgkosten voor rekening van de koper.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Norma Handelsonderneming vermelde prijzen exclusief btw.

3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de levering van de producten, een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Norma Handelsonderneming gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

4. Voorts is Norma Handelsonderneming gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór de levering van de producten openbaren, aan de koper door te berekenen.

5. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Norma Handelsonderneming te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

6. Norma Handelsonderneming is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

8. Voor zover betaling na levering van de producten is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Norma Handelsonderneming voorgeschreven wijze. De koper kan een betalingskorting toepassen in geval van eerdere betaling, doch uitsluitend voor zover dat uitdrukkelijk door Norma Handelsonderneming is vermeld.

9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Norma Handelsonderneming is na levering van de producten nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens de garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van Norma Handelsonderneming bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.

2. Norma Handelsonderneming is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, waaronder begrepen de specificaties, van de koper afkomstig, ter zake van producten die volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of bewerkt.

3. Norma Handelsonderneming is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.

 

 

4. Norma Handelsonderneming draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door dat de producten voor een onjuist doel door de koper, eindgebruiker of overige derden zijn aangewend.

5. Norma Handelsonderneming heeft te allen tijde het recht de schade van de koper waarvoor Norma Handelsonderneming aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Norma Handelsonderneming hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Norma Handelsonderneming vervalt.

6. Norma Handelsonderneming is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden toch aansprakelijkheid van Norma Handelsonderneming bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

X de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

X de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Norma Handelsonderneming aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Norma Handelsonderneming toegerekend kunnen worden;

X redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

7. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Norma Handelsonderneming mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van Norma Handelsonderneming beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Norma Handelsonderneming betrekking heeft.

8. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Norma Handelsonderneming meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Norma Handelsonderneming wordt uitgekeerd.

9. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Norma Handelsonderneming, één jaar.

10. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Norma Handelsonderneming, zal de koper Norma Handelsonderneming vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Norma Handelsonderneming, alsmede het gebruik van de door of namens Norma Handelsonderneming geleverde producten.

 

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Norma Handelsonderneming behoudt zich het eigendom voor op alle nu en in de toekomst geleverde c.q. te leveren producten totdat de koper alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook, volledig heeft voldaan. Alle bij de koper aanwezige producten, geleverd door Norma Handelsonderneming, worden dientengevolge geacht te zijn geleverd op basis van de onbetaalde facturen.

2. Zolang Norma Handelsonderneming nog enige vordering op de koper heeft openstaan, is het de koper niet toegestaan om over de geleverde producten te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Norma Handelsonderneming daarvoor zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3. In geval van doorverkoop door de koper van (nog) niet geheel betaalde producten, is de koper verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Norma Handelsonderneming, al zijn rechten jegens die derden ter zake aan Norma Handelsonderneming over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen Norma Handelsonderneming van de koper te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de koper reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden. Indien de koper jegens Norma Handelsonderneming in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen, is Norma Handelsonderneming bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding om het pandrecht tot stand te brengen. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen door op eerste verzoek van Norma Handelsonderneming opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelde derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering op de koper, met een minimum van 250,- per dag of gedeelte daarvan dat de koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting.

4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Norma Handelsonderneming hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Norma Handelsonderneming of de door Norma Handelsonderneming aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Norma Handelsonderneming is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Norma Handelsonderneming wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

 Algemene voorwaarden downloaden